Protocol inzake:                                                                

Reiniging en ontsmetting van transportmiddelen voor export tijdens de Paardenmarkt Elst.

De NVWA verzorgt exportcertificering tijdens de Elster Paardenmarkt.

De Stichting Paardenmarkt Elst (hierna te noemen ‘SPE’) faciliteert deze werkzaamheden zodanig dat wordt voldaan aan de door de NVWA hieraan gestelde eisen.

Met ingang van het jaar 2013 wordt door de NVWA op de exportlocatie ook gecontroleerd op de naleving van de eisen zoals deze zijn vermeld in artikel 2.11 van de ‘Regeling handel levende dieren levende producten’:

SPE zal transporteurs op de hoogte stellen van de eisen m.b.t. ‘Reinigen en ontsmetten’, en tevens voorzien in een mogelijkheid voor transporteurs om evt. alsnog aan deze eisen te voldoen.

 SPE zal hier op de volgende wijze uitvoering aan geven:

 • Paarden/pony’s mogen enkel voor export worden vervoerd d.m.v. daarvoor geschikte vervoersmiddelen die voorafgaand aan het transport zijn gereinigd en ontsmet.
 • Op de website van SPE zijn de eisen m.b.t. ‘Reinigen en ontsmetten’ (R&O) bekendgemaakt. Deze eisen zijn tevens worden gepubliceerd in ‘De Paardenkrant’. Ook op de exportlocatie zullen deze eisen worden kenbaar gemaakt d.m.v. een infoblad.

Een en ander is gecommuniceerd met de CEBOPA ter informatie van de bij haar aangesloten leden.

 • Indien een transportmiddel niet blijkt te voldoen aan de eisen m.b.t. R&O wordt de transporteur de gelegenheid geboden om alsnog aan deze eisen te voldoen middels gebruikmaking van een (door de NVWA erkende) R&O-wasplaats welke is gelegen aan de Valburgseweg 129 te Elst (Locatie: Diepeveen Internationale Veetransporten).
 • SPE is met Diepeveen Transport overeengekomen dat transporteurs op de dag van de Elster paardenmarkt tussen 10.00 en 15.00 uur van de daar aanwezige wasplaats gebruik kunnen maken.
 • De transporteur die hiervan gebruik wenst te maken kan van de op de exportlocatie aanwezige SPE-contactpersoon een infoblad verkrijgen waarop de adresgegevens van de waslocatie zijn aangegeven alsmede de meest logische rijroute via welke de transporteur vanaf het marktterrein naar de wasplaats kan rijden om daar te reinigen en ontsmetten.
 • Gereinigde en ontsmette vervoermiddelen keren via dezelfde route weer terug naar de paardenmarktlocatie. De vervoerder overhandigt bij terugkomst op de exportlocatie het hem door de exploitant van de waslocatie verstrekt bewijs (kwitantie o.g.) van de uitgevoerde reiniging en ontsmetting.
 • Definitieve toelating voor exporttransport geschiedt door de toezichthouders van de NVWA bij de exportlocatie.

25-07-2013

 

Protocol Reiniging en ontsmetting van transportmiddelen voor export (inclusief intraverkeer).

Opgesteld door: De Marktorganisaties van Zuidlaren, Hedel en Elst.
Vastgesteld: augustus 2013

ALGEMEEN:

 1. Inleiding en wettelijk kader:

De NVWA verzorgt exportcertificering (inclusief intraverkeer) achtereenvolgens op de Elster Paardenmarkt, de Zuidlaardermarkt en de Hedelse Paardenmarkt.

De drie organisaties faciliteren deze werkzaamheden op basis van de door de NVWA opgestelde “Draaiboek paardenmarkten”.

De NVWA controleert op I&R (paspoort en chip) en het naleven van de Verordening (EG) nr. 1/2005, (transportverordening) onder andere inhoudende: geen zieke of gewonde dieren toegelaten, vervoersdocumenten, vakbekwaamheid chauffeur, eisen vervoersmiddelen.

Met ingang van het jaar 2013 zal in aanvulling op het vorenstaande ook specifiek gecontroleerd worden op de naleving van de eis zoals vermeld in artikel 2.11 van de ‘Regeling handel levende dieren levende producten’ zijnde: “De partij wordt vervoerd met daarvoor geschikte vervoermiddelen die voorafgaand aan het vervoer van de betreffende partij zijn gereinigd en ontsmet.

 1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: ( afgeleid van de instructie Reinigings- en ontsmettingsplaatsen  (R&O-01) 01 januari 2009 Versie: 1.0 )
 • De vervoerder is, ingeval van intra verkeer, eigenhandig verantwoordelijk voor een gereinigd en ontsmet voertuig waarmee eenhoevigen na certificering zullen worden vervoerd.
 • De vervoerder is verantwoordelijk voor de registratie van de R&O gegevens in het register( lees: Logboek veevervoer/R&O register) van het voertuig.
 • De eigenaar of exploitant van de erkende/eenvoudige R&O-plaats of de toezichthouder is enkel verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de huisregels van de R&O-plaats en zorgt ervoor dat de R&O-plaats functioneel en hygiënisch is. Hij valideert niet de gegevens in het register van de vervoerder.
 • De eigenaar of exploitant van de erkende/eenvoudige R&O-plaats of de toezichthouder verstrekt na betaling van het verschuldigde bedrag een kwitantie aan de vervoerder ten bewijze van de door hem/haar uitgevoerde reiniging en ontsmetting. De kwitantie vermeld  het kenteken van het desbetreffende voertuig en bij gebreke daarvan naam, adres en woonplaats van de vervoerder.
 • De eigenaar of exploitant van de erkende/eenvoudige R&O-plaats dan wel de marktorganisatie bewaard gedurende drie jaren een afdruk van de kwitantie.
 • De vervoerder kan op verzoek aan de NVWA dit bewijs in casu het Logboek veevervoer /R&O-register ter inzage tonen.
 • De vervoerder dient ter beoordeling van de NVWA genoegzaam aan te tonen dat het te gebruiken voertuig, ingeval van intra verkeer, volgens de geldende instructies voor het gebruik doeltreffend gereinigd en ontsmet is, op straffe van het niet mogen vervoeren van de partij dit op basis van de Transportverordening.

Tarieven Reinigen en ontsmetten
Vrachtwagen/aanhanger en oplegger: € 15,-
Grote vrachtwagen: € 10,-
Paardentrailer:  € 5,-

© 2022 – Stichting Paardenmarkt Elst | Realisatie Lussive Media Elst | Privacy Policy

Back to top